U bent hier: Over ons - ANBI informatie

ANBI informatie Pompestichting 

Pompestichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Instellingen die als ANBI zijn aangemerkt kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bijvoorbeeld bij erven en schenken. 


Een ANBI is bij wet verplicht een aantal gegevens online te publiceren. Deze gegevens zijn voor Pompestichting op deze webpagina opgenomen. Voor algemene informatie over het aangemerkt zijn als ANBI verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst
 
 

Doelstelling blijkens de statuten van Pompestichting


Pompestichting kent als (statutaire) doelstelling het bieden van forensische zorg aan mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Het gaat daarbij om patiënten die ontregelend, grensoverschrijdend en gevaarlijk gedrag vertonen. PompeStichting beoogt niet het maken van winst. 
 
 
Pompestichting maakt deel uit van de Pro Persona Groep. Aan het hoofd van de Pro Persona Groep staat Stichting Pro Persona Holding. De bestuurders van Stichting Pro Persona Holding zijn tevens bestuurder bij Pompestichting. 
 
 
In concernverband draagt de Pro Persona Groep bij aan het bevorderen van geestelijke, maatschappelijke en forensische gezondheidszorg door het bieden van een goed gespreid en gecoördineerd stelsel van ambulante, semimurale en intramurale geestelijke, maatschappelijke en forensische gezondheidszorg. PompeStichting zal met haar doelstelling het gemeenschappelijk belang van de Pro Persona Groep zoveel mogelijk bevorderen. 
 
 
 

Naam rechtspersoon

Pompestichting

Adres Weg door Jonkerbos 55
Postcode 6532 CN
Plaats Nijmegen

Telefoonnummer (024) 352 76 00

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41055139

RSIN  

E-mailadres

info@pompestichting.nl
Internetpagina https://www.pompestichting.nl

Raad van Bestuur Mw. P.H.M. (Patricia) Esveld (voorzitter)
Dhr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak

Raad van Toezicht Dhr. R. (Roel) Steenbeek (voorzitter)
Dhr. G.H.J. (Chiel) Huffmeijer
Mw. F.H. (Ria) Stegehuis 
Dhr. K. (Krishna) Taneja
Mw. H. (Hester) Uhlenbroek

Beloningsbeleid Het beloningsbeleid voor het personeel is onderworpen aan de CAO GGZ/FWG. 

Voor de bezoldiging van het bestuur gelden de kaders van de WNT. Wij verwijzen hiervoor tevens naar de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Pro Persona Holding.

Beleidsplan Meer over het beleid en de strategie van Stichting Pro Persona GGz kunt u terugvinden in het beleidsplan van Stichting Pro Persona GGz.

Verslag activiteiten Het verslag van de uitgevoerde activiteiten van Stichting Pro Persona GGz kunt u terugvinden in het Activiteitenverslag Stichting Pro Persona GGz 2019.

Financiële verantwoording Dit kunt u vinden in onze jaarverslaglegging.