Op bezoek

 

Patiënten kunnen conform de huis- en afdelingsregels bezoek ontvangen na positieve screening door een forensisch maatschappelijk werker, deze onderhoudt ook de contacten met het netwerk (familie/vrienden) van een patiënt. Bezoekers dienen te allen tijde te zijn aangemeld bij de portier.

 

Legitimatie

Alle bezoekers ouder dan 14 jaar dienen zich bij binnenkomst bij de portier te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt de toegang tot de kliniek geweigerd. Er zijn kluisjes beschikbaar voor het opbergen van voorwerpen die niet zijn toegestaan in de FPC.


Bezoek gaat door een detectiepoort en meegebrachte handbagage wordt gescand. Bezoek kan worden gecontroleerd aan kleding en bagage, al dan niet met inzet van een drugshond. Een weigering om mee te werken aan deze controles is reden om de toegang te weigeren. Indien de drugshond ‘aanslaat’ wordt de toegang geweigerd.

 

Bezoekers onder de achttien

Bezoekers die jonger zijn dan achttien jaar kunnen alleen onder begeleiding of met schriftelijke toestemming van een met gezag belaste ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden toegelaten. Voorafgaand aan ieder bezoek aan de kliniek vindt ter controle schriftelijk en/of telefonisch contact plaats tussen de forensisch maatschappelijk werker en de met het gezag belaste ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

 

 

Toegangsregels

 

Bezoekers zijn gehouden de algemene kliniekregels en de voorwaarden die ten aanzien van hun bezoek zijn gesteld, na te leven. De door medewerkers gegeven aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Bezoekers die zich hier niet aan houden kunnen onmiddellijk uit de kliniek worden verwijderd. In en rondom de kliniek is er cameratoezicht aanwezig.

 

Invoer verboden voorwerpen is strafbaar

Door een wetswijziging is het strafbaar geworden om voorwerpen die in de FPC verboden zijn, naar binnen te brengen. Denk hierbij aan drugs, wapens en munitie, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers, communicatiemiddelen en medicatie. Bekijk het volledige overzicht.

 

Hier worden controles op uitgevoerd. Wanneer er verboden voorwerpen worden aangetroffen kan de politie worden gewaarschuwd en kan aangifte worden gedaan.

 

Voor bepaalde verboden voorwerpen is het mogelijk een ontheffing te verkrijgen. Voor het aanvragen van een overzicht van verboden voorwerpen of het aanvragen van een ontheffing hiervoor kunt u contact opnemen met de (forensisch) maatschappelijk werker van de afdeling waar de patiënt verblijft.

 

 

En verder

In bepaalde gevallen kan de Pompestichting bezoekers weigeren of bepalen dat er toezicht op het bezoek wordt uitgeoefend. De Pompestichting kan het bezoek in bepaalde gevallen voortijdig beëindigen.

 

 

Voor nadere informatie over het toegangsbeleid kunt u navraag doen bij de medewerkers Beveiliging en Communicatie via  (024) 352 76 00 (Nijmegen) en (0486) 45 95 00 (Zeeland).