U bent hier: Onderzoek

Onderzoek

 

De Pompestichting evalueert en verbetert de praktijk van de zorg onder andere door het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeken van de effectiviteit van forensisch psychiatrische interventies en het optimaliseren van de risicotaxatie en het risicomanagement zijn daarbij de speerpunten. Het cyclisch meten en monitoren van effecten speelt hierbij een belangrijke rol.


Naast deze wetenschappelijke oriëntatie op de zorgpraktijk wordt er in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen inhoud gegeven aan een neurobiologisch, neurocognitief onderzoeksprogramma. Dit onderzoeksprogramma is vooral gericht op de neurobiologische determinanten van agressiviteit, impulsiviteit en delictgedrag.

 

(Poli-)klinisch onderzoek

De afdeling Diagnostiek, Onderzoek & Opleiding binnen de Pompestichting richt zich op de thema's risicotaxatie, risicomanagement en responsiviteit. Ook naar de effecten van behandeling wordt onderzoek gedaan. Daar waar het huidige behandelaanbod ontoereikend lijkt te zijn, wordt door middel van innovatie gezocht naar verbetering en vernieuwing.

 

Vragen die centraal staan in het onderzoek met betrekking tot risicotaxatie zijn:

  • Hoe kan het risico op terugval van forensisch psychiatrische patiënten worden ingeschat?
  • In welke mate spelen dynamische, beïnvloedbare patiëntkenmerken een rol?
  • Hoe dragen vaardigheden en sterke kanten van de patiënt bij aan het voorkomen van terugval?

 

Risicomanagement vormt de kern van de behandeling. Onderzoek is van belang om dit risicomanagement goed te laten aansluiten bij de verschillende groepen patiënten en problemen.


Motivatie is soms beperkt aanwezig. Responsiviteit is daarom een  belangrijk aspect van forensisch psychiatrische zorg. Wat behelst responsiviteit precies voor de verschillende doelgroepen en op welke wijze kan dit vertaald worden naar de behandelpraktijk? In diverse onderzoeksprojecten worden deze vragen uitgediept.


In zowel de behandelkliniek in Nijmegen als ook de Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg wordt onderzoek gedaan naar het leefklimaat en de kwaliteit van leven van de patiënten. Deze onderzoeken zijn erop gericht om meer kennis te krijgen over de wijze waarop leefklimaat en kwaliteit van leven gemeten en waar nodig verbeterd kunnen worden en hoe deze samenhangen met het verloop van de behandeling en de responsiviteit.


Cognitief onderzoek
Binnen deze onderzoekslijn wordt onderzoek verricht naar onderliggende cognitieve mechanismen van forensisch relevant gedrag. Hierbij kan gedacht worden aan agressie, seksueel gedrag en impulsiviteit. Functioneel gedrag dat wordt gekoppeld aan de 'what works'-principes.


Deze lijn wordt gezien als een brug tussen het meer fundamentele neurobiologische onderzoek en het direct op de praktijk gerichte onderzoek van de (poli)klinische lijn. Centraal in dit onderzoek staat het project forMINDS, met diverse hieraan gerelateerde projecten. Het gaat om functionele diagnostiek, gericht op het in kaart brengen van cognitieve mechanismen die ten grondslag liggen aan het gedrag van forensisch psychiatrische patiënten. Tevens is dit onderzoek erop gericht om de voorspellende waarde van deze cognitieve mechanismen voor de behandelresponsiviteit en het recidiverisico van de patiënten in kaart te brengen.


Neurobiologisch onderzoek
Binnen deze onderzoekslijn wordt onderzoek verricht naar onderliggende neurale mechanismen van forensisch relevant gedrag en veel voorkomende stoornissen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van functionele MRI, structurele MRI, EEG, huidgeleiding, 'eyetracking' en hormonale metingen. Tot op heden heeft deze onderzoekslijn zich voornamelijk gericht op aspecten van psychopathie en agressie.

Aspecten die onderzocht werden zijn bijvoorbeeld:

  • Leer-gerelateerde processen bij patiënten met psychopathie
  • Emotieverwerking
  • Fysiologische spanning

 

Bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie
Prof. dr. Robbert-Jan Verkes, bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie, combineert in zijn werk de onderzoeksimpulsen en denkkracht van het Donders Instituut van de Radboud Universiteit met zijn ervaringen als psychiater bij de Pompestichting en Kairos. 


Datum laatste aanpassing: 12-07-2017