U bent hier: Nieuws

Vincent van Gogh en Pro Persona in gesprek over mogelijke bestuurlijke fusie

Woensdag 31 Januari 2018

Zorg van blijvende, goede kwaliteit, zo dicht mogelijk bij de cliënt

De Raden van Bestuur van Vincent van Gogh en van Pro Persona holding willen een bestuurlijke fusie verkennen, die gerealiseerd zou kunnen worden per 1 januari 2019. Vincent van Gogh en Pro Persona hebben elkaar gevonden vanuit de wederzijdse ambitie de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg te bieden. Beide partijen beseffen dat een breder economisch draagvlak noodzakelijk is om te kunnen blijven investeren in opleidingen, onderzoek en innovaties in de zorg. De cliënten en stakeholders hebben belang bij schaalvergroting omdat dit de mogelijkheid biedt voor beide partijen om het hele pakket van de psychiatrische zorg te kunnen blijven bieden waaronder ook de crisis/acute zorg in de diverse regio’s. Dat kunnen Vincent van Gogh en Pro Persona beter samen dan ieder apart. Een bestuurlijke fusie betekent dat de afzonderlijke onderdelen van Pro Persona en Vincent van Gogh gewoon blijven bestaan.

 

Meer gezondheidswaarde voor cliënten
Vincent van Gogh en Pro Persona delen de overtuiging dat het de doelstelling voor de toekomst is de geestelijke gezondheidszorg bij te laten dragen aan een betere kwaliteit van leven en meer gezondheidswaarde voor cliënten, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten om zo de zorg breed toegankelijk te houden. Dit vraagt om andere manieren van werken en organiseren rondom thema’s als herstelgerichte zorg, het versterken van de regie van de cliënt in het zorgproces, het versterken van methodisch werken en het verder professionaliseren van samenwerken in de zorg. Beide partijen hebben deze beweging de afgelopen jaren reeds ingezet. 

 

Behouden breed portfolio, kennisbundeling en versterken innovatiekracht
De schaalvergroting biedt een betere mogelijkheid voor beide partijen om het hele pakket van de psychiatrische zorg te kunnen blijven bieden. Tevens kunnen de 'best practices' en innovaties van beide partijen na bewezen succes over een breed gebied worden toegepast. Hierdoor wordt het innovatief vermogen voor beide organisaties verder versterkt. Vincent van Gogh en Pro Persona hebben de ambitie om - ondanks druk en veranderingen in de markt - een compleet en breed pakket van psychiatrische zorg te blijven bieden: crisisdiensten, opnameklinieken, intensieve thuisbehandelteams, zorg voor patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen, forensische zorg, opleidingsplaatsen en wetenschappelijk onderzoek. Het zal vanuit een bestuurlijke organisatie eenvoudiger worden om kennis te delen, gespecialiseerde kennis voor specifieke doelgroepen en behandeling te ontwikkelen en voldoende schaal te behouden voor een adequate ondersteuning van de zorg.

 
Toekomstbestendige organisatie in een onder druk staande sector met een krappe arbeidsmarkt
Vincent van Gogh en Pro Persona denken dat samenwerking een effectief antwoord biedt op de uitdagingen waaronder een krimpende specialistische GGZ. Door de zorg samen gerichter op te zetten en in te richten, kunnen beide organisaties grotere meerwaarde bieden. Beide partijen hanteren een strategie, die beoogt de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en continuïteit van de cliëntenzorg te garanderen en te verbeteren. Een structurele samenwerking kan deze strategie versterken en leiden tot een toekomstbestendige en stabiele organisatie waarvan – door behoud van voldoende schaal, kennisdeling, innovatief vermogen – zowel patiënt als maatschappij profiteren. 

 

Gevolgen eventuele fusie
Het voornemen is een bestuurlijke fusie. Dat betekent dat de verschillende rechtspersonen en merken blijven bestaan. Vincent van Gogh, Pro Persona en de Pompestichting zullen hun eigen naam behouden, evenals Centiv en Indigo voor de Basis GGZ. Vincent van Gogh zal als regionale eenheid blijven bestaan. Hetzelfde geldt voor Pro Persona en de daarbinnen te onderscheiden regio’s. Deze zouden bij een fusie allen onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht komen. Op niveau van het totaal zal worden gestreefd naar krachtige kwalitatieve samenwerking, bijvoorbeeld qua kennis, innovatie en contractering met toeleveranciers. De uitgangpunten blijven zorg dichtbij de cliënt en teams als kernen in de organisatie.


Een mogelijke fusie zal op langere termijn leiden tot kwaliteitsbehoud en verdere verbetering door de verspreiding en toepassing van kennis, het bijhouden van nieuwe kennis en nieuwe zorgconcepten. De meetlat blijft de cliëntentevredenheid en de uitkomsten van de behandeling zoals cliënten deze waarderen. Er zullen veranderingen aan de orde blijven in de GGZ en dus ook bij Vincent van Gogh en Pro Persona. Beide organisaties verwachten dat op veranderingen binnen de mogelijke toekomstige fusieorganisatie beter kan worden geanticipeerd. Een mogelijke fusie zal als zodanig niet heel veel veranderingen brengen voor patiënten en voor medewerkers. De teams blijven de kernen van de organisatie en de zorg zal nabij de cliënt geboden blijven worden. Mocht de fusie doorgang vinden dan zal de nieuwe groep gevormd door Vincent van Gogh en Pro Persona als werkgever een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt kunnen gaan innemen.


Naar het nieuwsoverzicht