U bent hier: Disclaimer

Disclaimer en privacyreglement


De informatie op deze website wordt door de Pompestichting met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. De Pompestichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.


Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door de Pompestichting worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van de Pompestichting. De Pompestichting geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.


De Pompestichting garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij de Pompestichting en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pompestichting niet toegestaan.
In het bijzonder merkt de Pompestichting op dat het logo van de Pompestichting is geregistreerd als Benelux beeldmerk. Enig gebruik door anderen van dit merk is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pompestichting.


 

 

Privacystatement

De Pompestichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan de Pompestichting verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het invullen van formulieren op deze website worden uitsluitend gebruikt voor het nemen van precontractuele maatregelen, de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst en het met u in contact treden ten behoeve van de dienstverlening van de Pompestichting en aan haar gelieerde ondernemingen. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u de Pompestichting daartoe uw expliciete toestemming hebt verleend.

 


Cookies

De Pompestichting maakt gebruik van cookies om de gegevens over uw bezoek aan deze website te verwerken. De Pompestichting gebruikt deze gegevens om te analyseren hoe gebruikers haar website gebruiken. Daarvoor maakt de Pompestichting gebruik van een webanalyse-service van Google Inc. ('Google'), genaamd Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verwerkt de informatie uit de cookie voor de Pompestichting om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en daarover aan de Pompestichting te rapporteren. Google zal deze informatie niet aan derden verschaffen – waarvoor zij zich ook contractueel jegens de Pompestichting heeft verplicht- tenzij zij daartoe wordt verplicht op grond van de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

 

  • uw IP-adres;
  • sessienummer.

 

Indien u het plaatsen van cookies niet wenst, kunt u dit voorkomen door uw browserinstellingen op uw computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van de Pompestichting wordt verminderd, dan wel dat de website van de Pompestichting geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

 

 

Cookiebeleid

De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites toestemming moet verlenen voor het plaatsen en uitlezen van zogeheten 'cookies'. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. Ook Pro Persona maakt op haar websites gebruik van een cookie om de gegevens over uw bezoek aan deze websites te verwerken. Pro Persona gebruikt deze gegevens om te analyseren hoe (vaak) bezoekers de website gebruiken. Op basis van die gegevens passen wij de website soms aan.
Pro Persona gebruikt hiervoor enkel het webanalyseprogramma Google Analytics. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: uw IP-adres en het sessienummer.

 

Indien u het plaatsen van cookies liever niet hebt, kunt u dit instellen. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de websites van Pro Persona wordt verminderd, dan wel dat de websites geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk worden.


Datum laatste aanpassing: 12-07-2017