U bent hier: Behandeling - FPA Kompas

FPA Kompas

 

Een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest.

FPA Kompas is onderdeel van de Pompestichting en is gesitueerd op het terrein van psychiatrisch ziekenhuis Pro Persona te Wolfheze.

 

Doelstelling

FPA Kompas vormt een schakel tussen justitie en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Er worden patiënten behandeld die een delict hebben gepleegd en een psychiatrische stoornis hebben. Vaak is de stoornis gecombineerd met afhankelijkheid van middelen. Het delict, dat nauw samen-hangt met de stoornis, heeft hen met justitie in aanraking gebracht. Een door de rechter opgelegde strafrechtelijke titel maakt vervolgens behandeling mogelijk binnen Kompas. Deze behandeling is rehabilitatie-gericht.

 

De psychiatrische stoornis wordt zo goed als mogelijk behandeld. Daarnaast liggen de behandeldoelen op het gebied van wonen, werken, vrijetijd, leren en herstel van of opbouwen van sociale contacten. Delictanalyse, risicotaxatie en risicomanagement nemen een belangrijke plaats in. Doel is het beïnvloeden van risicofactoren op delictgedrag zodat de recidivekans vermindert. De behandeling is maatwerk, waarbij de inbreng van de patiënt zelf centraal staat. Wij streven ernaar dat de patiënt na de behandeling stabieler, zelfstandiger en naar eigen tevredenheid en naar tevredenheid van derden, inclusief de maatschappij, functioneert.

 

Doelgroep

FPA Kompas behandelt volwassen mannen en vrouwen. De afdeling werkt supraregionaal. De indicatie voor FPA Kompas zijn patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) geïndiceerd met beveiligingsniveau 2 laag. Persoonlijkheidsproblematiek of verslavingsproblematiek als hoofd-diagnose is slechts een indicatie wanneer te verwachten is dat de patiënt kan profiteren van de individuele structurerende behandeling.
Wanneer intensieve psychotherapie gevraagd wordt is FPA Kompas niet de geschikte afdeling. De frustratie-tolerantie van onze patiënten is vaak matig en de impulscontrole gering. Dat betekent dat zij het risico lopen terug te vallen in de oude levensstijl, overmatig middelengebruik en/of criminaliteit. Behandeling kan starten wanneer een rechter een passende forensische titel heeft opgelegd.

 

Behandeling

De behandeling heeft twee hoofddoelen: het verbeteren of stabiliseren van het psychiatrische toestandsbeeld en het voorkomen van het plegen van delicten.


Er wordt gewerkt volgens de methode Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ). De eerste fase in behandeling is het stabiliseren van het psychiatrische toestandsbeeld. Vervolgens wordt in nauw overleg met de patiënt gewerkt aan hun doelen op het gebied van wonen, werken, leren en recreëren. De rehabilitatiegerichte benadering is een manier van bejegening en gaat onder andere uit van de sterke eigenschappen van patiënten. De methodiek maakt het rehabilitatieproces inzichtelijk en concreet. Het tweede doel, het voorkomen van het plegen van delicten, vraagt ook om inzet van de meest effectieve behandeling. Dit betekent onder meer dat delict risico’s systematisch en structureel in kaart worden gebracht met behulp van een risico-taxatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het instrument HCR-20-V3. Samen met de patiënt opgestelde signaleringsplannen leiden tot toename van inzicht en controle van impulsen en gedrag. Hierbij worden cognitieve gedragstherapeutische technieken ingezet. Delictanalyse en preventieplannen ter voorkoming van terugval in delicten hebben een vaste plaats in de behandeling.


Bijzonder op FPA Kompas is het werken met de Community Reïnforcement Approach (CRA). Deze aanpak is gericht op behandeling van patiënten met een afhankelijkheid in middelen. Deze methode helpt patiënten met het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl, die voor hen net zo of meer belonend is dan middelengebruik. Sociaal wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze methode effectief is.
 

De afdeling en het team

FPA Kompas beschikt over drie groepen met in totaal 27 opname plaatsen. Daarnaast is er ‘het kompashuis’ waardrie patiënten de laatste fase van hun resocialisatie vorm en inhoud geven. De afdeling kent een Interne Activiteiten Begeleiding (IAB).

Zodra de bescherming en beveiliging niet meer 24 uur per dag nodig zijn wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van externe activiteiten therapie op het terrein. Dit betreft centrale voorzieningen op gebied van arbeid, activiteiten en trainingen. Wij verwachten van patiënten dat zij deelnemen aan therapieën en dagbesteding. Op FPA Kompas werken verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners, maatschappelijk werkers, activiteiten- en vak therapeuten, een psycholoog, een psychiater, een verpleegkundig specialist, een arts assistent, een secretaresse, een GZ psycholoog, een klinisch psycholoog, verpleegkundig specialisten een facilitaire medewerker en het afdelingsmanagement. Totaal zo’n 30 fte. Ook is FPA Kompas een gewilde stageplaats voor o.a. universitaire, hoger en middelbare beroepsopleidingen. Kompas biedt 24uurs zorg.