Beveiligde Intensive Care (BIC)

 
De Beveiligde Intensive Care (BIC) is er voor patiënten vanaf 18 jaar met verhoogd risicovol gedrag als gevolg van een psychische aandoening en/of verstandelijke beperking. Voor deze groep is forensische zorg en expertise noodzakelijk. De behandeling van deze patiënten is op andere afdelingen vastgelopen en/of is er sprake van een crisissituatie die onvoldoende (veilig) afgewend kan worden op een reguliere HIC. De BIC biedt acute, kortdurende (crisis) opnames, alsook (1-jarige) langdurige opnames. 
 

Het kan ook zijn dat patiënten worden opgenomen van buiten de instelling, zoals Pluryn, Iriszorg en RIBW, of vanuit thuissituatie. Ook bij deze patiënten is er sprake van gevaar, voortkomend uit de stoornis, dat onvoldoende afgewend kan worden op een reguliere HIC. Patiënten hebben een IBS of een zorgmachtiging of crisismaatregel (Wvggz). Zij hebben behandeling nodig met expertise op het gebied van delictpreventie op een 2-laag beveiligingsniveau om de gevaren, voortkomend uit de stoornis af te wenden. Patiënten die een hoger beveiligingsniveau nodig hebben worden niet opgenomen op de BIC, bij deze patiënten is er sprake van een aantoonbaar (hoog) risico op gevaarlijk gedrag richting andere, zichzelf en de samenleving. Zonder een sluitend aanbod van intensieve behandeling bestaat er een grote kans op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat verband houdt met de stoornis.

 

Behandeling en begeleiding

Doel van de behandeling is om het gevaar zodanig terug te dringen dat behandeling in een minder beveiligde setting met een minder zorgintensief team/afdeling haalbaar en verantwoord is. Dit doel wordt bewerkstelligd door behandeling van het psychiatrisch toestandsbeeld, het terugdringen van het delictgedrag, het terugdringen van de gedragsproblemen (en mogelijk groepsontwrichtend gedrag) en door versterking van beschermende factoren. Voor kortdurende acute opname vormt het stabiliseren van het toestandsbeeld in de factoren die gevaar veroorzaken het voornaamste behandeldoel.

 

De overkoepelende behandelfilosofie is de HOZ(Herstel Ondersteunende Zorg). Daarbij is de integrale rehabilitatiebenadering (SRH), aangevuld met Community Reinforcement Approach (CRA), welke speciaal ontwikkelt is voor middelenproblematiek ons uitgangspunt. Daarnaast maakt de BIC vanuit het gedachtengoed van de ketenveldnorm onderdeel uit van de levensloopfunctie.

 

Doelgroep

De BIC biedt zorg voor meerdere patiënten doelgroepen. Binnen de BIC zijn er globaal twee groepen te onderscheiden:

  • Als eerste de groep patiënten die sterk ontregeld is. Het toestandsbeeld is instabiel en ingrijpen is vereist. Het belangrijkste doel van de behandeling is stabiliseren van het toestandsbeeld. Dit type opname omschrijven we als een kortdurende (crisis) opname. De opname kan doorgaans tussen één dag en zes weken duren. Indien nodig kan deze opname normaals met een termijn van zes weken verlengd worden.
  • Ten tweede de groep patiënten met complexe problematiek. Deze opname kan tot maximaal één jaar duren.

 

Contra-geïndiceerd zijn patiënten voor wie het beschermings- en beveiligingsniveau (2-laag) van de BIC ontoereikend is, patiënten met alleen een strafrechtelijke titel, patiënten met een ernstige somatische aandoening die (veel) medisch toezicht nodig hebben, continu in het zicht van een verpleegkundige moeten zijn of bij wie sprake is van complete afhankelijkheid van personeel voor ADL (zoals hulp bij douchen, toiletgang, aankleden, eten en drinken) en patiënten bij wie hun pedoseksualiteit of recidiverende seksuele delicten de actuele focus van behandeling is.

 

Zorgaanbod BIC

De BIC is ingedeeld in twee groepen, groep 1 en 2. In totaal gaat het om 16 behandelplaatsen. Patiënten hebben een eigen kamer, waarvan zij een sleutel in beheer hebben.

 

De 16 plaatsen op de BIC zijn gevestigd in gebouw Phoenix in Wolfheze. Van het gebouw is onder andere de buitendeur gesloten. Dat betekent dat patiënten niet zomaar in- en uit kunnen lopen. Het gesloten karakter heeft te maken met de complexiteit van de psychiatrische stoornis, de juridische titel en de intensieve geboden zorg en begeleiding, maar dit wil niet zeggen dat alle patiënten binnen moeten blijven. Er wordt afhankelijk van het psychiatrische beeld, de juridische maatregel en de belangen van alle betrokken professionele organisaties een individueel vrijhedenbeleid vastgesteld.

 

Missie en visie BIC: samen werken we veilig aan herstel

 

Missie:

Wij bieden behandeling aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die vastlopen in de reguliere zorg en een beveiligingsniveau 2-laag met een forensische benadering nodig hebben, met als doel risicomanagement en stabilisatie, zodat ze in de reguliere zorg verder kunnen met hun leven.

 

Onze afdeling past in het levensloop denken, waarbij onze afdeling de hoogst haalbare vorm van zorg is binnen de reguliere ggz en er weinig exclusie criteria zijn. In de levensloopgedachte krijgt iedereen zorg, zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk. Er wordt gestreefd naar een woonomgeving in de maatschappij (eventueel met begeleiding). Wij bieden nieuwe kansen en sluiten via herstelgerichte methodieken aan bij de vragen van de patiënt.

 

Visie:

  • Wij werken veilig. We gebruiken de Brocet Violence Checklist, de Short Term Assessment of Risk and Treatability, signaleringsplannen, gaan uit van relationele veiligheid. We houden ons aan afspraken die we maken, schalen zorg en vrijheden op en af. We zetten waar nodig verplichte zorg in, dit doen we zo kort als nodig. We zijn forensisch scherp.

 

  • Wij werken herstelgericht en gebruiken hiervoor de Steunend Relationeel Handelen en Community Reinforcement Approach methodieken. Deze methodieken bepalen ons sociotherapeutisch klimaat van evenwaardigheid, presentie en structuur.

 

  • Wij werken samen: we werken samen met de patiënt en multidisciplinair, ieder kent zijn en haar taken en verantwoordelijkheden en we geven elkaar feedback om de zorg herstelgericht en veilig te houden.

 

  • Verslaving is hardnekkig, niet iedereen kan stoppen. Wel kunnen wij helpen de risico’s op misbruik en/of agressie als gevolg van gebruik en psychische ontregeling voorkomen. CRA is onze benadering.

 

  • Open leef- en leerklimaat. We leren van elkaar. Van patiënten en collega’s. We vullen elkaar aan op de BIC, want ieder heeft zijn taak en rol en brengt zijn eigen kennis en ervaring mee. Ook het netwerk van onze patiënten helpt ons elkaar beter te begrijpen.

 

  • Wij zoeken nieuwe kansen, denken daarbij out-of-the-box en hebben een ‘No-nonsens’ mentaliteit.